Algemene verkoopvoorwaarden SHOPMAT


1. DEFINITIES

1.1. De Verkoper: de BVBA SHOPMAT met maatschappelijke zetel gelegen in de Rue d'acoz 154 in 6200 Châtelet en met ondernemingsnummer BE 0650.933.346 – e-mail: info@shopmat.be.

1.2. De Koper: elke natuurlijke of rechtspersoon die een bestelling plaatst bij de Verkoper op de website www.shopmat.be (hierna “de Website” genoemd) en die gevestigd is in België of het Groothertogdom Luxemburg.

1.3. De Algemene Voorwaarden: de voorwaarden in de onderhavige tekst.


2. ALGEMEEN

2.1. De Algemene Voorwaarden leggen de voorwaarden en de modaliteiten vast waaronder de Verkoper zijn producten verkoopt en zijn diensten verleent. Ze zijn van toepassing op alle overeenkomsten afgesloten tussen de Verkoper en de Koper evenals op alle zakelijke relaties tussen deze twee partijen.


2.2. De Koper erkent uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden die hem zijn meegedeeld (via een hyperlink, in de vorm van een pdf-bestand of elk ander middel) door de Verkoper tijdens de verkoopaanbieding en deze te aanvaarden, met uitzondering van alle andere voorwaarden. Alle Algemene Voorwaarden blijven van toepassing tijdens de volledige duur van de contractuele relaties en de voortzetting daarvan.

2.3. De goedkeuring van voorwaarden die afwijken van de Algemene Voorwaarden kan enkel na een uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord tussen de partijen. Alles wat bovendien niet uitdrukkelijk is voorzien in de voorwaarden die afwijken van de Algemene Voorwaarden en die de Verkoper uitdrukkelijk heeft aanvaard, blijft onderworpen aan de Algemene Voorwaarden.


3. OPSTELLING VAN DE OVEREENKOMST

3.1. Voor elke bestelling, die de Koper enkel via de Website kan doen, moet hij zich vooraf identificeren. Daartoe moet hij volgens de aanwijzingen die hij online krijgt, een formulier invullen met de gegevens die nodig zijn voor zijn identificatie zoals onder andere zijn naam, voornaam, telefoonnummer, adres, e-mailadres en facturatie- en leveringsadres. Alle informatie wordt aan de Koper aangeboden in het Nederlands, Frans en Engels.

3.2. Wanneer de Koper zijn producten en diensten heeft gekozen, moet hij zijn bestelling definitief valideren door op de knop “Bestelling valideren” te klikken. Op die manier gaat hij een verbintenis aan en aanvaardt hij de Algemene Voorwaarden. Vanaf dat ogenblik is de bestelling geregistreerd en krijgt de Koper een bestelnummer en een bevestiging op het scherm en/of via e-mail. De gegevens die door de Verkoper zijn geregistreerd, vormen het bewijs van de aard, de inhoud en de datum van de bestelling.

3.3. De Verkoper behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren van een Koper waarmee een geschil lopende zou zijn. In dat geval brengt hij de Koper daarvan zo snel mogelijk via e-mail op de hoogte.

3.4. De overeenkomst tussen de Verkoper en de Koper wordt geacht te zijn opgesteld op de maatschappelijke zetel van de Verkoper, namelijk de plek waar de aanvaarding van de aanbieding is ontvangen.


4. DE PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN DE VERKOPER

4.1. De producten en diensten die de Verkoper aanbiedt, staan beschreven op de Website. De Verkoper behoudt zich het recht voor om deze Website evenals de aangeboden producten en diensten te allen tijde te wijzigen.

4.2. De producten worden verkocht zolang de voorraad strekt. Voor de producten die niet in voorraad zijn in het magazijn van de Verkoper, is de aanbieding geldig onder voorbehoud van de beschikbaarheid bij de leveranciers van deze laatste. Als de Koper een product bestelt dat niet beschikbaar is, zal hij hiervan zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht via zijn klantenaccount die toegankelijk is op de Website en/of via e-mail.

5. INTELLECTUELE EIGENDOM

5.1. De Website is de exclusieve eigendom van de Verkoper, evenals alle daarbij horende rechten.

5.2. Voor elke reproductie, volledig of gedeeltelijk, is systematisch de toestemming van de Verkoper vereist. Links naar de Website zijn echter wel toegelaten zonder dat dit specifiek moet worden aangevraagd.


6. ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

6.1. De Koper verbindt zich ertoe alle nuttige informatie aan de Verkoper te bezorgen. De Koper is als enige verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens. De Verkoper is in geen geval verantwoordelijk voor de gegevens die door de Koper zijn gecommuniceerd en voor eventuele schade die hieruit zou voortvloeien. De Koper zal de Verkoper vergoeden voor alle kosten met betrekking tot de schade die, al dan niet rechtstreeks, is veroorzaakt door de incorrecte gegevens die door de Koper zijn bezorgd.

6.2. De Koper verbindt zich ertoe een geldig e-mailadres en een geldig postadres op te geven en de Verkoper op de hoogte te brengen van elke wijziging in zijn gegevens of zijn juridische situatie.

6.3. De Koper garandeert dat hij over de nodige rechten en/of toestemmingen beschikt om een bestelling te plaatsen.


7. AANBIEDINGEN VAN DE VERKOPER EN PRIJZEN VAN DE PRODUCTEN EN DIENSTEN

7.1. De aanbiedingen van de Verkoper worden zonder enige verplichting gedaan en kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden herzien.
De Verkoper behoudt zich ook het recht voor om zijn prijzen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De producten en diensten worden gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik van de validatie door de betaling van de bestelling.

7.2. De verkoopprijzen zijn exclusief belastingen of andere heffingen, tenzij anders bepaald. Elke nieuwe belasting, douaneheffing of transportkost die de aangeduide prijs zou verhogen gedurende de uitvoering van een transactie of een bestelling, wordt bovenop de overeengekomen prijs aangerekend (de Koper weet dat er op deze taksen ook btw verschuldigd is).
De taksen en kosten staan in de mate van het mogelijke beschreven op de Website, zonder dat de Verkoper garandeert dat deze informatie volledig, actueel of juist is.

7.3. De prijs die is aangegeven in de orderbevestiging is de definitieve prijs, met alle taksen inbegrepen. Deze prijs omvat onder andere de prijs van de producten of diensten, de behandelingskosten, de verpakkingskosten evenals de transport- en de leveringskosten.

7.4. De Verkoper kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in geval van een informaticaprobleem van welke aard ook en hij kan in geen geval de prijs van een of meerdere producten en/of van de bestelling wijzigen. De Verkoper behoudt zich het recht voor om een bestelling te annuleren als het bedrag niet overeenstemt met de normaal vastgelegde prijzen voor de producten of diensten en/of de leveringskosten.

 

8. LEVERING

8.1. De Koper verbindt zich ertoe om in zijn bestelling een adres op te geven in België of in het Groothertogdom Luxemburg waar de bestelling kan worden geleverd tijdens de werkuren.

In geval van afwezigheid bij de levering, laat de transporteur een bericht van aanbieding achter waarmee het pakket kan worden afgehaald in het postkantoor OF met het oog op een tweede aanbieding.


8.2. De levering gebeurt op het adres dat de Koper heeft opgegeven bij zijn bestelling. De levering kan pas gebeuren wanneer de bestelling is gevalideerd en de betaling in zijn geheel is uitgevoerd in overeenstemming met artikel 10 van de onderhavige Algemene Voorwaarden.
De leveringskosten worden berekend op basis van de prijs van de bestelde goederen. Deze kunnen te allen tijde worden geraadpleegd in de leveringsvoorwaarden.

8.3. De bestelde hoeveelheden moeten overeenkomen met de standaardhoeveelheden van de verpakkingen, die door de Koper zijn gekend.

8.4. Behalve andersluidende bepaling, reizen de producten vanaf hun vertrek uit het magazijn van de Verkoper voor rekening en op risico en gevaar van de Koper, ongeacht de wijze van transport.

8.5. Vanaf de leveringsdatum beschikt de Koper over een termijn van 14 (veertien) werkdagen om de producten die niet geschikt zijn terug te sturen.

Als de Koper zijn recht van herroeping gebruikt, gebeurt de retourzending volledig op kosten van de Koper en onder zijn verantwoordelijkheid. Alle risico’s verbonden aan het terugzenden van het product (beschadiging, stukgaan, diefstal enz.) zijn volledig voor rekening van de Koper. De volledige procedure voor retourzendingen is beschikbaar op de Website in het tabblad “Retourzendingen en garantie”.

8.6. De Koper moet bij de levering de goede staat van de producten controleren en, in geval van zichtbare schade op het moment van de levering of in geval van een ontbrekend product, zijn voorbehoud noteren op de leveringsbon.

In geval van onzichtbare schade op het ogenblik van de levering, worden klachten betreffende de hoeveelheden, de kwaliteit en de uitvoering die worden meegedeeld na 48 (achtenveertig) uur, te tellen vanaf de ontvangst van het pakket, niet meer aanvaard. Elke klacht moet bovendien per aangetekend schrijven worden meegedeeld, en moet alle documenten bevatten om de aangevoerde gebreken te bewijzen (onder andere met foto’s).

8.7. Wanneer het geleverde product een gebrek vertoont, beperkt de garantie van de Verkoper zich tot het terugbetalen van de prijs van het product, ongeacht de gevolgen van dit gebrek.

Binnen de grenzen van hetgeen wettelijk is toegestaan, zal geen enkele andere schade ten laste van de Verkoper vallen, ongeacht of deze schade wordt geleden door de Koper of door derden, zelfs indien het lichamelijke schade aan personen betreft.

8.8. De leveringstermijnen worden door de Verkoper als indicatie gegeven en houden geen verplichting in voor de Verkoper.

Deze termijnen zijn uitgedrukt in werkdagen, zonder rekening te houden met transportproblemen, en hangen af van de beschikbaarheid van de producten.

Een vertraging in de levering van de producten kan niet leiden tot het annuleren van de bestelling en kan geen aanleiding geven tot een schadevergoeding.
Bij overmacht of bij een vergelijkbare gebeurtenis zoals slechte weersomstandigheden, staking, onrusten, problemen bij het vervoer of de bevoorrading, onverwachte productieonderbreking of economische onrust of elke andere oorzaak waardoor de Verkoper zijn verplichtingen onmogelijk of heel moeilijk kan nakomen, zal bovendien de termijn automatisch worden geschorst en verlengd. De verkoper zal bovendien elke aansprakelijkheid afwijzen.
8.9. De Verkoper is in geen geval aansprakelijk als de leveringstermijn niet wordt nageleefd door een fout van de transporteur zelf. Er kan geen schadevergoeding of terugbetaling worden gevraagd aan de Verkoper in geval van een vertraging die enkel te wijten is aan een tekortkoming van de transporteur.

8.10. De bestellingen kunnen overal in België en in het Groothertogdom Luxemburg worden geleverd.

8.11. Een geannuleerde bestelling, ongeacht de reden daarvoor, die is aanvaard door de Verkoper geeft enkel recht op een terugbetaling van het betaalde bedrag. Er kan geen enkele schadevergoeding worden gevraagd met betrekking tot de annulatie.

 

9. SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE

9.1. Het gebruik van de Website houdt in dat men de Algemene Voorwaarden aanvaardt.

9.2. De Verkoper garandeert niet dat het uiterlijke aspect van de producten die men kan bestellen op de Website perfect overeenstemt met dat van de overeenstemmende producten op de foto’s die op de Website staan.

9.3. De wachtwoorden en de gebruikersnamen (of login) (samen “de Codes” genoemd) die de Koper krijgt als hij een bestelling plaatst via de Website, zijn strikt persoonlijk. De Koper is verantwoordelijk voor het gebruik van zijn Codes. Een bestelling die wordt geplaatst door middel van de Codes van een Koper kan enkel worden geannuleerd behoudens specifieke bepaling voorzien door deze algemene voorwaarden. Wanneer wordt vermoed dat de Codes van een Koper niet meer vertrouwelijk zijn, zal de Koper de Verkoper hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen zodat er passende maatregelen kunnen worden genomen.

9.4. De Verkoper wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade veroorzaakt aan de Koper of aan zijn informaticasysteem als gevolg van het gebruik van het online bestelsysteem.


10. FACTURATIE- EN BETALINGSVOORWAARDEN


10.1. De facturen van de Verkoper, ook de voorschotfacturen, zijn verschuldigd bij de bestelling en met de bankkaart.

10.2. De Koper aanvaardt om enkel elektronische facturen te ontvangen.

11. PERSOONSGEGEVENS EN PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

11.1. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, worden de persoonsgegevens van de Koper (gegevens bezorgd door de Koper, e-mailadres, IP-adres enz.) opgenomen in de database van de Verkoper en verwerkt: met het oog op het beheer van het klantenbestand (bijvoorbeeld de uitgifte, de inning en de controle van facturen, tijdens het e-mailverkeer in het kader van de contractuele relatie of bij een geschil) en het uitvoeren van marktonderzoeken, met het oog op de uitvoering van het contract en met het oog op informatie- of promotiecampagnes over de producten en de diensten van de Verkoper. De Koper aanvaardt dat de Verkoper hem promoties aanbiedt die afkomstig zijn van de leveranciers van de Verkoper. De Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor de wettelijkheid of de goede uitvoering van deze promoties.

11.2. Als de Koper niet door de Verkoper wenst te worden gecontacteerd in het kader van marketingacties kan hij de Verkoper te allen tijde vragen (t.a.v. info@shopmat.be) om hem van die desbetreffende lijst te schrappen. Dat is volledig gratis.

11.3. Middels een gedagtekende en ondertekende schriftelijke aanvraag kan de Koper die het bewijs levert van zijn identiteit, van de Verkoper gratis de mededeling bekomen van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, evenals, desgevallend, de correctie van de gegevens die onjuist, onvolledig of niet relevant zijn.


12. ONTBINDENDE VOORWAARDE

12.1. Indien de Koper de verplichtingen, gestipuleerd in de onderhavige bepalingen of in enig ander contract afgesloten met de Verkoper, niet naleeft, heeft de Verkoper het recht om het contract te ontbinden ten laste en ten nadele van de Koper, waarbij zijn recht om een schadevergoeding te eisen gevrijwaard blijft.

Bovendien worden alle andere verschuldigde bedragen, evenals alle wissels die nog hangende zijn en de invorderingskosten onmiddellijk opeisbaar.

12.2. Onverminderd de eis op een schadevergoeding en interesten, kan elke geldig opgestelde overeenkomst tussen de Verkoper en de Koper van rechtswege worden ontbonden in geval van insolvabiliteit (stopzetting van de betalingen, verlies van de kredietwaardigheid, zware financiële problemen enz.) of een faillissementsprocedure of elke gelijkaardige of vergelijkbare procedure van een van de partijen, of bij stopzetting van de handelsactiviteit van een van de partijen. De ontbinding van het contract kan gebeuren met onmiddellijke ingang zonder voorafgaande ingebrekestelling met een gewone kennisgeving geadresseerd aan de andere partij.

13. DIVERSE CLAUSULES

13.1. De Verkoper wijst elke aansprakelijkheid af in het geval de producten of diensten die door de Verkoper moeten worden vervaardigd volgens de instructies van de Koper, zouden vallen onder een octrooi, een gedeponeerd model of elk ander intellectuele-eigendomsrecht.

13.2. Als een van de clausules van de onderhavige overeenkomst ongeldig zou worden verklaard, zal deze ongeldigheid geen invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules.

13.3. De Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde worden aangepast door de Verkoper. De aangepaste algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die worden geplaatst nadat de nieuwe algemene voorwaarden zijn meegedeeld aan de Koper of, voor bestellingen die via de Website gebeuren, nadat ze op de website zijn geplaatst.

14. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

14.1. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Charleroi zijn bevoegd in geval van een geschil.

14.2. De Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.

14.3. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentendienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doe op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr